Privacyverklaring


Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Aletta Wubben Mens- en organisatieontwikkeling
Adres:  E. van Zuilenlaan 4
2628 LL Delft
Telefoon: 015-2569971
E-mail: informatie@alettawubben.nl
KvK:  27301169

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject en trainingen.

Persoonsgegevens
Aletta Wubben Mens- en organisatieontwikkeling verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geslacht
• Werkervaring
• Pasfoto
• Competenties en interessegebieden
• Gespreksverslagen
• Inhoud van communicatie
• Coachvraagstukken
• CV en sollicitaties
• Gegevens uit een deelnemerslijst voor training verstrekt door opdrachtgever
• Factuuradres, e-mailadres facturatie
• Betalingsgegevens
• BTW-nummer

Doeleinden
Aletta Wubben Mens- en organisatieontwikkeling verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Gespreksverslagen, intakeformulier, coachovereenkomst, evaluatieformulier en andere schriftelijk communicatie in kader van het coachtraject en/of de training;
• Het afstemmen van een training, workshop op de vraagstukken van de deelnemers;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het cliëntenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en facturatie;
• Verbetering van de dienstverlening door middel van evaluatieformulieren;
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Referenties, na toestemming, van opdrachtgevers, coachees en deelnemers op de website;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan training en/of coaching. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden ingezien of verstrekt door/aan derden zoals de office manager en coaches en trainers die worden ingeschakeld voor de uitvoering de dienstverlening of traject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Ten aanzien van de coaching worden geen gespreksverslagen of rapportages verstrekt aan de opdrachtgever. Evaluatie van het coachingtraject gebeurd in de vorm van een driegesprek in aanwezigheid van de leidinggevende en de coachee, tenzij anders overeengekomen.

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider Dropbox die gevestigd is in de Verenigde Staten. Dropbox is “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Aletta Wubben Mens- en organisatieontwikkeling zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Aletta Wubben Mens- en organisatieontwikkeling zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.
De laptop waarop Aletta Wubben Mens- en organisatieontwikkeling werkt is voorzien van een wachtwoord en is uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. Dat vraagt Aletta Wubben Mens- en organisatieontwikkeling ook van derden waarmee Aletta Wubben Mens- en organisatieontwikkeling in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens uitwisselt.
Met derden van wie Aletta Wubben Mens- en organisatieontwikkeling diensten inkoopt zoals de boekhouder zijn zogenoemde verwerkersovereenkomsten gesloten waardoor de privacy van jouw persoonsgegevens zijn gewaarborgd.

Cookies
Er wordt alleen gebruik gemaakt van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt uw zelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u mailen naar:

Aletta Wubben Mens- en organisatieontwikkeling
T.a.v. Aletta Wubben
informatie@alettawubben.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat ons dit vooral weten. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13-6-2018.

Recommendation


Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Creatie & realisatie The MindOffice